مدعیان دروغین مهدویت در طول تاریخ چه کسانى بودند؟

پاسخ: از جمله مسائلى که ثابت مى کند داستان مهدویت وظهور یک مصلح غیبى از موضوعات مسلمى بوده که مسلمانان بدان اعتراف داشته اند این است که عده اى در طول تاریخ خود را به عنوان مهدى موعود قالب مى کردند. وعده اى هم اگر چه خودشان ادعایى نداشته اند، لیکن گروهى از عوام، از روى نادانى وشدت گرفتارى ویا از روى غرض، آنها را مهدى موعود پنداشته ومهدویت را در واقع به ایشان تحمیل مى نمودند.

حال مى پردازیم به ذکر اسامى مهدى هاى باطل ودروغین در طول تاریخ:

۱- ابو اسحق ابو عبیده ثقفى، که به نام خونخواهى حسین به کمک ابراهیم بن اشتر قیام نمود ومحمد حنفیه را که چهارمین فرزند حضرت على (علیه السلام) بود (متولد سال ۱۶ ومتوفى سال ۸۱) در قبه زمزم، که محبس ابن زبیر بوده، نجات داده وپس از او، مدعى مهدویت شد ومحمد حنفیه را امام مى دانست چندین مسلک پس از فوت محمد حنفیه پدیدار گشت تا بالنتیجه در سال ۶۷ به دست مصعب بن زبیر کشته شد. شهرستانى نوشته او کیسانى مذهب بوده پس از آن زبیرى وسپس شیعه گردید.

۲- فردوسى مى گوید: پس از آنکه کیخسرو جهان را از دشمن پاک ساخت، روى به عبادت آورد واز خداوند درخواست کرد که او را از زمین برگیرد. آنگاه جهان را به لهراسب داده وخود با افسران ارشد به جانب کوه روان شد. پیروانش او را زنده مى دانند که روزى قیام کند وظهور نماید. آنگاه فردوسى فرماید: