نماز بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا دشمن نمیخواهد بفهمد
وضوی بی ولایت آب بازیست
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
من عاشـق آن رهبــر نورا نــی خـویشم
آن دلبــر وارستــه عـرفـانـی خــویشم
عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار
هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
ماعکس تو رابه کوی و میدان زده ایم
تصویر تو را به پرده جان زده ایم
در صفحه قاموس لغت بعد از تو
بر معنی عشق خط بطلان زده ایم
*_+*_+*_+*_+*_+*_+*_+*_+*_+*_+
کسی به عمق نگاه تو می رسد؟ هرگز
کسی به نیمه ی راه تو می رسد؟ هرگز
به اعتقاد و شجاعت مگر که سیّد علی
کسی به گرد سپاه تو می رسد؟ هرگز
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
در عصر نبی گر بشکستند همه عهد علی را
گر خانه نشین کرد عدو از ستم خویش ولی را
ما درس گرفتیم در این نهضت اسلامی ایران
تنها نگذاریم دمی رهبر خود سیدعلی را