منتظران حضرت

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه

120 علامت آخرالزمان از دیدگاه امام صادق(ع)

عصر شیعه ـ امام صادق(ع) طی روایتی به جزئیات علائم و مفاسدی كه در آستانه انقلاب مهدی فراگیر جامعه بشری می گردد اشاره نموده اند كه گویی این پیشگویی ها مربوط به همین قرن حاضر است:

1. آنگاه كه دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند.

2.و دیدی كه           ستم همه جا را گرفته است.

3.و دیدی كه           قرآن فرسوده شده و بدعتهایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است.

4.و دیدی كه           دین بی محتوا شده، همانند ظرفی كه آن را واژگون نمایند.

5.و دیدی كه           اهل باطل بر اهل حق بزرگی جویند.

6.و دیدی كه          شر آشكار است و از آن نهی نهی شود و هر كه كار زشت انجام دهد معذورش دارند.

7.و دیدی كه           فسق اشكار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اكنفا كتتد.

8.و دیدی كه           شخص مؤمن سكوت اختیار كند و سخنش را نپذیرند.

9.و دیدی كه           شخص فاسق دروغ گوید و كسی دروغ و افترایش را بر او باز نگرداند.

10.و دیدی كه            بچه كوچك مرد بزرگ را خوار شمارد.


11.و دیدی كه            پیوند خویشاوندی بریده شد.

12.و دیدی كه            هركه را بكار بد بستایند خوشحال گردد و سخن گوینده را به خودش باز نگرداند.

13.و دیدی كه            پسر بچه همان كند كه زنان كنند.

14.و دیدی كه            زنان با زنان تزویج كنند.

15.و دیدی كه            مداحی و چاپلوسی فراوان شده.

16.و دیدی كه            مرد مال خود را در غیر راه  خدا خرج كند و كسی از او جلوگیری نكند.

17.و دیدی كه            چون شخص مؤمنی را ببینند، از كوشش و تلاش او به خدا پناه برند.

18.و دیدی كه            همسایه، همسایه خود را اذیت كند و مانعی برای او در این كار نباشد.

19.و دیدی كه            كافر خوشحال است از آنچه در مؤمن می بیند و شاد است از اینكه در روی زمین فساد و تباهی بیند.

20.و دیدی كه            آشكارا شراب بنوشند و برای نوشیدنش گرد هم آیند.

21.و دیدی كه            امر به معروف كننده خوار است.

22.و دیدی كه            فاسق در آنچه خدا دوست ندارد نیرومند و ستوده است.

23.و دیدی كه            اهل قرآن و هر آنكه آن را دوست دارد خوار استو

24.و دیدی كه            راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است.

25.و دیدی كه            خانه كعبه تعطیل شده و دستور به ترك آن دهند.

26.و دیدی كه            مرد به زبان گوید آن چه را عمل نكند.

27.و دیدی كه            مردان خود را برای استفاده مردان فربه كنند، و زنان برای زنان.

28.و دیدی كه            زندگی مرد از پس او اداره می شود و زندگی زن از فرج او.

29.و دیدی كه            زنان مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند.

30.و دیدی كه            در میان فرزندان عباس كارهای زنانگی آشكار شد... و دیدی كه پولدار عزیزتر از مؤمن باشد و ربا آشكار شود و بر آن سرزنش نشود.

31.و دیدی كه            زن برای نكاح مردان با شوهر خود همكاری كند.

32.و دیدی كه            بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن ها باشند كه به زنان در هرزگی كمك كنند.

33.و دیدی كه            مؤمن به خاطر ایمانش غمناك و خوار گردد.

34.و دیدی كه            بدعت و زنا آشكار گردد.

35.و دیدی كه            مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.

36.و دیدی كه            حلال تحریم شود و حرام مجاز.

37.و دیدی كه            دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد.

38.و دیدی كه            مردم چنان در ارتكاب گناه جری شده اند كه منتظر رسیدن شب نیستند.

39.و دیدی كه            مؤمن نتواند كار بد را نكوهش كند جز با قلب.

40.و دیدی كه            مال كلان در راه غضب الهی خرج شود.

41.و دیدی كه            زمامداران به كافران نزدیك شوند و از نیكان دوری گزینند.

42.و دیدی كه            والیان در داوری رشوه گیرند.

43.و دیدی كه            پستهای حساس دولتی به مزایده گذارده شود.

44.و دیدی كه            مردم با محارم خود نزدیكی كنند.

45.و دیدی كه            به حرف تهمت و سوء ظن مردم را بكشند.

46.و دیدی كه            مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار گیرد.(همجنس بازی رواج می یابد)

47.و دیدی كه            مرد از كسب زنش از هرزگی نان می خورد و آن را می داند و به آن تن در میدهد.

48.و دیدی كه            زن بر مرد خود مسلط می شود و كاری را كه مرد نمی خواهد انجام می دهد و به شوهر خود خرجی می دهد.

49.و دیدی كه            مرد، زن و كنیزش را كرایه می دهد و به خوراك و پوشیدنی پستی تن در می دهد.

50.و دیدی كه            سوگند های بناحق بنام خدا بسیار گردد.

51.و دیدی كه            قمار آشكار گردد.

52.و دیدی كه            شراب را بدون مانع علنا بفروشند.

53.و دیدی كه            زنان مسلمان خود را در اختیار كافران می گذارند.

54.و دیدی كه            لهو لعب آشكار گشت و كسی كه از كنار آن عبور می كند از آن جلو گیری نكند.

55.و دیدی كه            مردم شریف را خوار كند كسی كه مردم از تسلطش ترس دارند.

56.و دیدی كه            نزدیكترین مردم به فرمانروایان كسی است كه به دشنام گویی ما خانواده ستایش شود.

57.و دیدی كه            هر كس ما را دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نپذیرند.

58.و دیدی كه            برسر گفتن حرف زور و ناحق مردم با یكدیگر رقابت كنند.

59.و دیدی كه            شنیدن قرآن كریم بر مردم سنگین و گران آید و در عوض شنیدن سخنان با طل برای مردم آسان است.

60.و دیدی كه            همسایه همسایه را گرامی می دارد از ترس زبانش.

61.و دیدی كه            حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل كنند.

62.و دیدی كه            مساجد طلا كاری شده.

63.و دیدی كه            راستگو ترین مردم پیش آنان ، مفتریان دروغگو می باشند.

64.و دیدی كه            شر و سخن چینی آشكار گردد.

65.و دیدی كه            ستمكاری شیوع یافته.

66.و دیدی كه            غیبت را سخن نمكین می شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده دهند.

67.و دیدی كه            برای غیر خدا به حج و جهاد روند.

68.و دیدی كه            سلطان به خاطر كافر مؤمن را خوار گرداند.

69.و دیدی كه            خرابی و ویرانی بیش از عمران و آبادی است.

70.و دیدی كه            زندگی مرد از كم فروشی اداره می شود.

71.و دیدی كه            خونریزی را آسان می شمارند.

72.و دیدی كه            مرد برای غرض دنیایی، ریاست می طلبد و خود را به بد زبانی مشهور می سازد تا از او بترسند و كارها به او واگذارند.

73.و دیدی كه            نماز را سبك شمارند.

74.و دیدی كه            مرد مال بسیار دارد ولی از وقتی كه آن را پیدا كرده، زكات  آن رن نپرداخته است.

75.و دیدی كه            قبر مردها را بشكافند و آنها را بیازارند و كفنهایشان را بفروشند.

76.و دیدی كه            آشوب بسیار است.

77.و دیدی كه            مرد روز خود را به نشئه بسر برد و شب را به مستی صبح كند و به وضعی كه مردم درآنند اهمیت ندهد.

78.و دیدی كه            با حیوانات عمل زشت انجام می دهند.

79.و دیدی كه            حیوانات همدیگر را بدرند.

80.و دیدی كه            مرد به مصلی رود ولی چون برمی گردد جامه به تن ندارد.

81.و دیدی كه            دل مرد سخت و چشمانشان خشك و یاد خدا بر آنان سنگین آید.

82.و دیدی كه            كسبهای حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت كنند.

83.و دیدی كه            نماز خوان برای ریا و خود نمایی نماز می خواند.

84.و دیدی كه            فقیه برای غیر دین فقه می آموزد و دنیا و ریاست طلب می كند.

85.و دیدی كه            مردم دور كسی را گرفته اند كه قدرت دارد.

86.و دیدی كه            هر كسی روزی حلال می جوید مورد سرزنش قرار می گیرد و جوینده حرام مورد ستایش و تعظیم.

87.و دیدی كه            در مكه و مدینه كارهایی می كنند كه خداوند دوست ندارد و كسی هم نیست كه مانع شود و هیچ كس آنها را از این اعمال زشت باز نمی دارد.

88.و دیدی كه            آلت لهو و لعب در مكه و مدینه آشكار می گردد.

89.و دیدی كه            اگر كسی سخن حق می گوید و امر به معروف و نهی از منكر می كند دیگران او را نصیحت كنند و بگویند: این كاربر تو لازم نیست.

90.و دیدی كه            مردم به همدیگر نگاه می كنند و به مردم بدكار اقتدا نمایند.

91.و دیدی كه            راه خیر به كلی خالی است و كسی از آن راه نمی رود.

92.و دیدی كه            مرده را به مسخره می گیرند و كسی برای مرگ او غمگین نشود.

93.و دیدی كه            هر سال بدعت و شرارت بیشتر می شود.

94.و دیدی كه            مردم و انجمنها پیروی مگر از توانگران.

95.و دیدی كه            به فقیر چیزی بدهند درحالیكه به او بخندند و برای غیر خدا به او ترحم نمایند.

96.و دیدی كه            نشانه های آسمانی پدید آید ولی كسی از آن هراس نكند.

97.و دیدی كه            مردم در حضور جمع همانند بهائم مرتكب عمل جنسی شوند و هیچ كس از ترس، كار زشت را انكار نكند.

98.و دیدی كه            مردم در غیر اطاعت خدا زیاده خرج كنند ولی در مورد اطاعت خدا از كم هم دریغ كنند.

99.و دیدی كه            بی احترامی به پدر و مادر آشكار گردد و مقام آنها را سبك شمارند و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد.

100.و دیدی كه          زنها بر حكومت غالب گشته و پستهای حساس را قبضه كنند و كاری پیش نرود جز آنچه طبق دلخواه آنان باشد.

101.و دیدی كه          پسر به پدر خود افترا زند و به پدر و مادر خود نفرین كند و از مرگشان خوشحال گردد.

102.و دیدی كه         اگر روزی بر مردی بگذرد و در آن روز گناهی بزرگ مرتكب نشده باشد مانند هرزگی  یا كم فروشی و یا انجام كار حرام یا میخوارگی ، آن روز گرفته و غمگین است و خیال می كند كه روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بیخود تلف شده است.

103.و دیدی كه        سلطان مداد غذایی را احتكار می كند.

104.و دیدی كه       حق خویشاوندان پیامبر (خمس) بنا حق تقسیم شود و بدان قمار بازی كنند و میخوارگی نمایند.

105.و دیدی كه       با شراب مداوا كنند و برای بیمار نسخه نمایند و بدان بهبودی جویند.

106.و دیدی كه       مردم در مورد ترك امر به معروف و نهی از منكر بی عقیدگی بدان یكسان شوند.

107.و دیدی كه       منافقان و اهل نفاق سر و صدایی دارند و اهل حق بی سر و صدا و خاموشند.

108. و دیدی كه      برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد بگیرند.

109.و دیدی كه       مسجدها پر است از كسانیكه ترس از خدا ندارند و برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد آیند و در مساجد از شراب مست كننده توصیف كنند.

110.و دیدی كه      شخص مست از خرد تهی گشته و بر مردم پیش نمازی كند و به مستی او ایراد نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند.

111. و دیدی كه     هر كه مال یتیمان بخورد به شایستگی او را بستایند.

112.و دیدی كه       قضات به خلاف دستور خدا داوری كنند.

113.و دیدی كه        زمامداران از روی طمع خیانتكاران را امین خود سازند.

114.و دیدی كه         میراث حق را فرمانروایان بدست افراد بدكار و بی باك نسبت به خدا داده اند، از آنها حق حساب بگیرند و جلوی آنها را رها سازند تا هرچه خواهند انجام دهند.

115.و دیدی كه        بر فراز منبر ها مردم را به پرهیزكاری دستور دهند ولی خود گوینده به دستورش عمل نكند.

116.و دیدی كه        وقت نماز را سبك شمارند.

117.و دیدی كه        صدقه به وساطت دیگران به اهل آن دهند و بخاطر رضای خدا ندهند، بلكه روی درخواست مردم و اصرار آنها بپردازند.

118.و دیدی كه        تمام هم و غم  مردم شكم و عورتشان است و باكی ندارند كه چه بخورند و با چه آمیزش كنند.

119.و دیدی كه        دنیا به آنها روی آورده است.

120.و دیدی كه         نشانه های حق مندرس گشته است.
در چنین موقعی مواظب خود باش و نجات خود را از خداوند بخواه.

منابع:
-روضه كافی ،”مرحوم كلینی"،حدیث 7

-بحار الانوار،"علامه مجلسی"،ج 52 ، صص 254-260.

-ترجمه روایت برگرفته از كتاب "عدل منتظر"، گفتار هفتم، نوشته"داود الهامی"ص170
نقل از» وبلاگ موسسه آخرالزمان
طبقه بندی: امام جعفر صادق(ع)، امام زمان(عج)،
[ سه شنبه 13 اسفند 1392 ] [ 11:17 ب.ظ ] [ منتظران حضرت ] [ نظرات() ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو