پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرد با (تکیه بر) برادرش بسیار (نیرومند) می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با یکدیگر دشمنی نکنید، از همدیگر روی برنگردانید و در میان یکدیگر هم‏چشمی ننمایید. ای بندگان خدا! با هم برادر باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر یکدیگر حسد نورزید، در معامله بالا دست هم نزنید، با یکدیگر دشمنی نکنید و از همدیگر روی نگردانید. ای بندگان خدا! با یکدیگر برادر باشید و عیب جو، ثناگو و طعنه‏ زن نباشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه سه ویژگی در برادر دینی خود مشاهده نمودی، بدو امیدوار باش: حیا، امانت و راستی. پس هر گاه این ویژگی‏ها را نداشت، به او امید نبند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت دو برادر، مانند دو دست است که یکی دیگری را می‏شوید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کدام از شما بتواند به برادرش سود رساند، باید به او سود رساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر یک از شما آیینه‏ی برادر دینی خود است. پس هر گاه عیبی در او دید، باید آن را از او بزداید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین برادران شما کسی است که عیب‏های شما را به خودتان هدیه کند (بدون رودربایستی به خودتان بگوید).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برادران (کوچک تر) بندگان شمایند که خداوند آنها را تحت اختیارتان قرار داده است. بنابراین، هر کس برادر زیر دست دارد، باید او را از غذای خود سیر کند، از لباس خود به او بپوشاند، کار طاقت فرسا بر او تحمیل نکند و در کار سنگین به او یاری رساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به برادرت نیرنگ نزن و با او شوخی نکن و به او وعده‏ای نده که تخلف در پی دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با برادر خویش مماطله، دشمنی و حیله‏گری نکن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنچه برای خود نمی‏پسندی، برای دیگری نیز نپسند. و آنچه برای خود می‏پسندی، برای برادرت نیز بپسند.

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم(ص)،مدینة العلم

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اغظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com