این موضوع: نیکان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرکس دارای سه ویژگی باشد، از نیکان است: رضا به قضا،مقاومت در برابر محرمات الهی و خشم در راه خداوند عزّوجلّ.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که فروتنی‏اش از روی کمبود نیست؛ خواری نفسش از روی فقر نیست؛ از مالی که بدون گناه جمع کرده، انفاق نماید؛ با اهل دانشمندان و حکیمان اختلاط کند؛ و به ذلیلان و فقیران رحم نماید. خوشا! به حال آن که نفسش خوار، کسبش حلال، باطنش نیکو، ظاهرش گرامی و شرّش از مردم به دور باشد. خوشا! به حال آن که به علمش عمل کند؛ زیادی مالش را انفاق نماید؛ و زیادی سخنش را بازدارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که عمرش دراز و عملش نیکو باشد که در نتیجه خوش عاقبت خواهد بود؛ زیرا پروردگار عزّوجلّ از او خشنود است و بدا! به حال آن که عمرش دراز و عملش بد باشد که در نتیجه بدعاقبت خواهد بود؛ زیرا پروردگار عزّوجلّ از او خشمگین است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که عیب خودش او را از پرداختن به عیب‏های مردم بازدارد؛ از مالی که بدون گناه کسب نموده انفاق کند؛ با دانشمندان و حکیمان اختلاط نماید؛ و از فرومایگان و گناه‏کاران کناره‏گیری کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که در نزد خویش خوار ولی فطرتش نیکو باشد؛ زیادی مالش را انفاق کند؛ زیادی سخنش را بازدارد؛ سنت برایش فراگیر باشد تا او را به بدعت بازنگرداند.

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم(ص)، مدینة العلم

www.Beheshtiyan.mihanblog.com